Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Zápis 2024

Aktuality

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY   ZŠ T. G. MASARYKA V PRAZE 12

se koná:  17. 04. 2024 (středa) a 24. 04. 2024 (středa)  od 14 do 17 hodin

v budově odloučeného pracoviště
ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12, K Vltavě 115/25.

Při zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží:
-  doklad o bydlišti (v případě, že je odlišná adresa zák. zástupce a dítěte, je třeba doložit trvalý pobyt dítěte ve spád. oblasti školy)
- rodný list dítěte
- Pokud mělo dítě v loňském roce odklad školní docházky, je potřeba předložit „Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky“

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnost (§ 36 odst. 5 správního řádu)
(v tomto školním roce musí být zapsány všechny děti narozené v období 1. září 2017 do 31.8. 2018).
Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ:
- Do 17.4.2024 vyplňte  „Přihlášku k zápisu“ ZDE ( přihlašování bude otevřené od 18.3. 2024 do 17.4. 2024 do 12,00 )
- Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.
- Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním
   roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
- Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
   podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
   přiloží zákonný zástupce.
- Ředitelka ZŠ rozhodne o přijetí dítěte podle situace na škole a na základě kladného vyjádření lékaře a psychologa.
Žádost o odklad školní docházky:
- Podají zákonní zástupci žáka/žákyně na předepsaném tiskopisu (bez kolku), který
obdrží při zápisu nebo najdou na webových stránkách školy (ZDE).
- Vyplněný tiskopis předají do konce dubna 2024 ředitelství ZŠ. Žádost musí být
doložena odborným posouzením lékaře nebo klinického psychologa a vyjádřením
pedagogicko – psychologické poradny.
- Rozhodnutí o odložení školní docházky vydá a zašle rodičům ředitelka ZŠ do 30 dnů
od data, kdy obdrží řádně vyplněnou žádost a všechny požadované materiály.
- Povinnou školní docházku lze odložit pouze o jeden školní rok. Opakovaný odklad lze
povolit jen ve výjimečných případech na základě odborného lékařského doporučení.
Poznámka: Podnět k žádosti o odklad školní docházky dítěte či k posouzení jeho školní zralosti může kromě
rodičů dát i učitelka mateřské školy, školní lékař nebo učitelka provádějící zápis do 1. třídy.
Pokud se u žáka 1.ročníku ZŠ v průběhu I. pololetí školního roku projeví nedostatečná tělesná nebo duševní
vyspělost ke školní docházce, může ředitel školy po projednání s rodiči dodatečně odložit povinnou školní
docházku na následující školní rok.
Žádost o přijetí do přípravné třídy:
- Podají zákonní zástupci žáka/žákyně na předepsaném tiskopisu (ZDE).
- Podmínkou přijetí do přípravné třídy je kladně vyřízený odklad školní docházky
- A/ z naší školy – je třeba spolu s žádostí dodat doporučení školského poradenského
zařízení (poradny) a dalšího odborníka (nejčastěji pediatr), ředitelka vydá rozhodnutí
o odkladu a následně pokračuje správní řízení o přijetí do přípravné třídy.
- B/ ze školy, kde o odklad žádali - stačí dodat rozhodnutí o OŠD, následně pokračuje
správní řízení o přijetí do přípravné třídy.
Nástup po odkladu
- Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen
odklad školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný
zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného
školního roku.
- Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.
- Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí (viz. stanovisko MŠMT).

ZŠ T. G. MASARYKA V PRAZE 12
nabízí:

- příjemné prostředí detašovaného pracoviště (1. - 2. třídy)
- výuku angličtiny od 1. třídy
- výuku druhého cizího jazyka od 7. třídy (NJ)
- práci v různých zájmových útvarech – sportovní („sporťáček“, kopaná, gymnastika), hudební kroužek, … - dle zájmu rodičů
- přípravnou třídu pro žáky s odkladem – dle zájmu rodičů
- sportovní areál u hlavní budovy školy a pavilonu K Vltavě
- od 6. třídy možnost zařazení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (se
zaměřením na lehkou atletiku a míčové hry) nebo s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů
- výhodné autobusové spojení - č. 139, 246,  341, 117 i tramvajové spojení - č. 17, 3, 21

/Počet otvíraných tříd a kritéria pro přijetí.pdf
/Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků.pdf
/Seznámení s možností nahlížet do spisu.pdf

Nepřihlášený