Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Historie školy

J.A.Komenský :
„Šťastný národ,který má hojnost dobrých škol
a dobrých knih a o vychovávání mládeže dobré
předpisy nebo zvyky. „

Modřanská škola v historii …..

Počátky modřanských škol byly dosti složité. Neutěšená situace trvala až do konce první světové války.

Jak to všechno začalo ?

13. 2.1912 Výměrem okresní školní rady bylo schváleno staveniště pro novou školní budovu na pozemku č.k. 259/1
Rok 1914 Válka přerušuje úsilí o urychlení stavby.
Rok 1917 Po válce se nouzově vyučovalo v soukromém domě č.157 a na radnici.
5. 7.1919 Místní školní radou byla ustavena devítičlenná komise, která se měla zabývat přípravnými pracemi.
28.10.1919 Na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva jednohlasně přijat návrh na zahájení příprav ke stavbě školy obecné a měšťanské za pomoci státní subvence.
15. 2.1920 Obecní rada přijala 38 soutěžních návrhů na budovu školy, chyběly však finanční prostředky. Kritická situace se řešila rekonstrukcí a přístavbou radniční budovy pro účely měšťanské školy.

Kritický nedostatek učeben byl pravidelným tématem jednání obecní rady a zastupitelstva.
Peněžní ústavy pro nevyrovnaný obecní rozpočet odmítaly poskytnout obci půjčku.

12. 1.1933 Přijata nabídka stavitele. Miroslava Zouly na vypracování novostavby měšťanské školy, ale hospodářství obce bylo v tak neutěšené situaci, že skutečně zůstalo jen při slovech.
24. 4.1937 Zastupitelstvo opět projednává návrh rady na stavbu školy. Hospodářské poměry obce se zlepšily a bylo možno požádat o půjčku, kterou poskytl penzijní ústav zaměstnanců nemocenských pojišťoven ve výši 1 500 000 Kč.
26. 5.1937 Obecní zastupitelstvo uděluje povolení ke stavbě měšťanské školy.
11. 8.1937 Znovu vyhlášena veřejná soutěž na návrh stavby měšťanské školy.
9.11.1937 Položen základní kámen ke stavbě, která byla postavena
za 8 měsíců celkovým nákladem 1 672 535 Kč.
4. 9.1938 Nová měšťanská škola byla slavnostně předána modřanské veřejnosti. Chyběla pouze tělocvična.
Ředitelem školy se stal František Lukeš.

Za okupace (1939 – 1945)

1. 9.1940 Škola proměněna na školu újezdní – Modřany, Komořany, Cholupice, Točná.
23.11.1940 Rozdělení školy na chlapeckou a dívčí / řed. František Lukeš a Vojtěch Janda /.
8.5-15.6.1941 Škola slouží jako ubytovna pro německé vojáky.
27. 8.1941 Zrušeno označení měšťanská škola a nahrazeno novým názvem – hlavní škola / řed. Vojtěch Janda /.
Byla školou výběrovou – pouze pro 40% nejlepších žáků.
10. 2.1945 Budova byla vybrána jako ubytovna pro ustupující německou armádu. Školní nábytek vystěhován do staré hospody, školní pomůcky uschovali členové učitelského sboru. Německé vojsko zde zůstalo do 15.5.1945. Bylo zde velitelství německé posádky.

Žákům byly zadávány domácí úkoly v biografu v Lidovém domě, na hřišti u sokolovny a v hostinci U Troníčků.

Od osvobození do pádu komunismu (1945 – 1989)

5.-23.5.1945 Ve škole se nevyučovalo, budova se stala lazaretem pro české občany raněné v bojích.
Byl zrušen název hlavní škola a zaveden nový – smíšená měšťanská škola.
3 .9.1945 Zahájen nový školní rok. Chyběly některé pomůcky, zvláště česká literatura, která se za okupace nesměla vydávat. Ze sbírky mezi občany bylo získáno 550 knih
a 22 000 Kč.
Škola byla rozdělena na měšťanskou školu chlapeckou
a dívčí. /řed.Landa Vojtěch a František Lukeš /
3.12.1946 Ustaveno sdružení rodičů a přátel školy.
1. 9.1948 Měšťanská škola přeměněna na střední školu chlapeckou /řed. František Lukeš/ a střední školu dívčí
/ ředitelka Miroslava Fikarová /
1. 9.1950 Změna názvu školy na 1. střední školu /řed. Jindřich Hemmer/ a 2. střední školu / řed. Miroslava Fikarová /
1953-56 Národní a střední škola byla sloučena v jednotnou 3. osmiletou střední školu / řed. Eva Drbohlavová /.
1956-57 Povoleno zřízení jedenáctileté střední školy – /ředitelka Eva Drbohlavová/
Zahájena stavba školičky Na Lysinách – dokončena
v r.1958.
1957-64 Škola změněna na střední všeobecně vzdělávací školu /řed.Eva Drbohlavová/.
19.9.1960 Otevřena školní družina v bývalém hostinci U Fabiánů.
1. 9.1964 Opět rozdělení školy. V přízemí a v I. patře bylo zřízeno gymnázium /řed. Eva Drbohlavová/, ve 2.a 3.patře pak 3. základní devítiletá školy /řed. Karel Reichel/
11. 9.1965 Předána školské komisi MNV školní tělocvična vybudovaná v akci Z.
1975-1982 Stavba přístavby hlavní školní budovy a zrušení nevyhovujícího bytu školníka.
1. 9.1981 Ředitelem školy jmenován Josef Vlna . Zástupce Jana Šrámka po roce vystřídala Božena Martinková.
30. 6.1985 Zrušeno gymnázium a budova celá ponechána pro účely základní školy.
1984-1985 Probíhala výstavba nového školního pavilonu K Vltavě pro třídy I. stupně.
3. 9.1986 Slavnostní otevření pavilonu K Vltavě.
V hlavní budově vznikaly pracovny přírodopisu, fyziky a chemie a byla vybudována nová školní dílna.
31. 8.1987 Po odchodu B. Martínkové do důchodu byla jmenována do funkce zást. ředitele dosavadní učitelka ZŠ Mgr. Eva Holá.

Ve svobodných časech po roce 1989 ……

1990 Výstavba budovy školní jídelny.
1990-91 Po odchodu J. Vlny do důchodu uspěla v konkurzním řízení dosavadní učitelka ZŠ Mgr. Květuše Bošková a od tohoto roku vykonává funkci ředitelky školy.
Do funkce zástupkyně jmenována Mgr. Eva Holá.
1991 Celková rekonstrukce rozvodů vody a topení.
1993 V areálu školy bylo vybudováno hřiště celkovým nákladem 4 251 733 Kč.
1995 Částečná rekonstrukce budovy tělocvičny.
1995-96 Vybudována a počítači vybavena pracovna technické informatiky celkovým nákladem 221 877 Kč.
1996-97 Vybudována pracovna fyziky nákladem 432 495 Kč. / Z toho sponzorské dary rodičů ve výši 46 000 Kč./
1997-98 Do funkce zástupkyně ředitele jmenována dosavadní učitelka a výchovná poradkyně Mgr. Marie Vačkářová.
1997-98 Proběhla rekonstrukce pracovny přírodopisu.
1998 -99 Rekonstrukce podlahy v gymnastickém sále a rekonstrukce
kanalizace v pavilonu K Vltavě
1999 -00 Úprava terasy nad hlavním vchodem do budovy, barevná
výzdoba hřiště
2000 -01 Rekonstrukce pavilonu – zabezpečení proti azbestu,
vybudována nová pracovna jazyků, položeny nové umělé povrchy na školním hřišti .
2001 – 02 Oprava střechy pavilonu K Vltavě
2002 – 03 Po povodních byl opraven suterén a přízemí hlavní budovy, podlaha v obou tělocvičnách.
Azbestová střecha tělocvičny byla nahrazena novou krytinou. Shnilá okna v tělocvičně byla vyměněna za nová plastová.
2003 – 04 Rekonstrukce schodiště pavilonu
Úpravy základů pavilonu
Vybavení školní družiny nábytkem
Vymalování a vybavení dvou učeben nábytkem na hlavní budově
2004 – 05 Rekonstrukce kanceláře ředitelky a zástupkyně
Oprava fasády hlavní budovy a jídelny včetně rekonstrukce oken
2005 – 06 Oprava přístavby tělocvičny – statické zabezpečení, nová fasáda, nové šatní skříňky pro všechny žáky.

Výměna oken za plastová na pavilonu  (2.etapa dokončena v r. 2009)

2006 – 07 Výměna osvětlení v prostorách školy.
Všechny kmenové učebny byly vybaveny nastavitelným nábytkem
2007 – 08 Zahájena výuka podle Školního vzdělávacího programu ZŠ TGM v Praze 12.
Namontována nová plastová okna na paviloně K Vltavě
2008 – 09 Slavíme výročí 70-ti let školy – proběhla školní akademie, výstava o historii školy, barevně upraveny betonové mantinely kolem školního hřiště, vydán kalendář školy.

Dokončení rekonstrukce hygienického zařízení na hlavní budově.

2009 – 10 Částečná výměna osvětlení na hlavní budově
Rekonstrukce a slavností otevření hřiště u pavilonu školy K Vltavě.
2010 – 11 Výměna termostatických hlavic topení na pavilonu.

Rekonstrukce poloviny hygienického zařízení na pavilonu K Vltavě

2011 – 12 Dokončení rekonstrukce hygienického zařízení na pavilonu K Vltavě.

Střešní okna v tělocvičně na pavilonu.
Vymalování celé školy, nové podlahy ve třídách.
Oprava kotelny na hlavní budově.

2012 – 13 Nové podlahy na pavilonu K Vltavě a HB, vymalování gymnastického sálu, venkovní nátěr pavilonu, oprava střech ( pavilon a školní jídelna)

rekonstrukce sborovny v hlavní budově.

2013 – 14 Výměna oken v průčelí hlavní budovy, nátěr střechy hlavní budovy,
oprava vzduchotechniky v kuchyni, oprava kotelny v tělocvičně
2014 – 15 Celková rekonstrukce pracovny chemie,oprava školnického bytu, oprava běžecké dráhy a rozběžiště pro skok daleký na školním hřišti u hlavní budovy.
Zasíťování pavilonu + internet
2015-16 Rekonstrukce celé školní kuchyně, výměna všech oken v  hlavní budově, zařízení školní šatny na hlavní budově – nové šatní skříňky pro každého žáka
2016-17 Realizace nové cvičné kuchyně pro žáky, opravy oplocení u pavilonu K Vltavě.
2017-18 Začala rekonstrukce bývalých šaten a přízemí hl. budovy
2018-19

Po uvolnění z funkce Mgr. Květuše Boškové uspěla v konkurzním řízení dosavadní učitelka ZŠ Mgr. JIndřiška Kulišová a od tohoto roku vykonává funkci ředitelky školy.
Do funkce zástupkyň byly  jmenovány  Mgr. Barbora Schülerová a Mgr. Libuše Krotilová.
Předání 3 nových tříd vybudovaných v místě bývalých klecových šaten.

2019-20 Revitalizace sklepních prostor, přebudování na knihovnu a školní klub.
Byl vybudován výtah a ve školní jídelně schodolez, hlavní budova se stala bezbariérovou.
2020-21 Nakoupen nový nábytek do školní jídelny.
Proběhla modernizace odborných učeben fyziky a cizích jazyků.
Na pavilonu došlo k odvodnění přístupové cesty a nákupu hracích prvků a byla opravena střecha.
2021-22 Nákup a vybudování stojanů na kola.
Vysázení květnaté louky u školní jídelny.
2022-23 Výsadba ovocných stromů v parku u školy.
Rekonstrukce střechy tělocvičny.
Zahájena rekonstrukce učebny polytechniky.

 

Nepřihlášený