Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK

Program Ekoškola v ČR koordinuje Sdružení TEREZA.

Realizaci programu řídí celoškolní pracovní tým Ekoškoly.
Každoročně startujeme ve staronovém složení. Náš tým je průběžně doplňován žáky 3. tříd. ti nahrazují nejstarší členy Ekotýmu, kteří na konci školního roku opouštějí školu.
Společně pak pokračujeme v naplňování hlavních cílů a myšlenek mezinárodního programu Ekoškola.

Hlavním cílem programu je ukázat, jak se žáci učí o environmentálních tématech, jak sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí.
Žáci vytvářejí vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci ve škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.
Svým jednáním přispíváme k ochraně životního prostředí a vytváření příjemného prostředí nejen ve škole, ale i mimo ni.

7. kroků k EKOŠKOLE

1. EKOTÝM – doplnit pracovní tým, stanovit si role a jasně definovat  úkoly, členové týmu koordinují naplnění všech dalších kroků

2. ANALÝZA –  jeden z hlavních kroků, aby škola mohla být nastavena změnám – ekologičtějšímu provozu

3. PLÁN ČINNOSTÍ – základem pro sestavování plánu je snaha o zlepšení školního prostředí a okolí školy, žáci se na jeho sestavení aktivně podílejí a pravidelně vyhodnocují jeho naplňování

4. MONITOROVÁNÍ a VYHODNOCOVÁNÍ – průběžná kontrola spotřeby elektřiny, množství odpadu a závad, žáci zaznamenávají a vyhodnocují data, hlásí závady

5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE – měla by žákům dávat praktické návody, jak se chovat šetrně a zodpovědně k životnímu prostředí, formovat v tomto směru jejich životní postoje

6. INFORMOVÁNÍ a SPOLUPRÁCE – Ekotým informuje o programech a činnostech jak uvnitř školy, tak i mimo ni – www, třídní schůzky, ped. rada, výstavy prací atd.

7. EKOKODEX – zveřejněný návod pro ohleduplné chování k životnímu prostředí pro všechny, na jeho tvorbě a doplňování by se mělo účastnit co nejvíce žáků

SPOLUPRÁCE

Sdružení Tereza – koordinátor programu EKOškola, semináře
Odbor ŽP ÚMČ Praha 12, Agenda 21 – spolupráce na akcích
Ekocentrum Koniklec – ekologické výukové programy
Ekocentrum Podhoubí – ekologické výukové programy
Lesy hlavního města Prahy – výukové programy, konference
Středisko ekologické výchovy hl.m.Prahy Toulcův dvůr – vzdělávání, konference, semináře
České sběrné suroviny –  papír, plastová víčka, hliník
Ecobat – baterie, tonery a cartridge
ZOO Praha – adopce Makaka Magota

Nepřihlášený