Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Školní jídelna

Provoz a kontakt
Vedoucí školní jídelny: Procházková Irena
Telefon: 241 773 744, 734 751 122
Email: jidelna@zstgm-praha.cz

/Přihláška ke stravování.docx

Provozní řád školní jídelny s dodatky
(Aktuální znění platné od 1. 9. 2020 )

Tento provozní řád vyplývá ze:
Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,
Vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 sb. o školním stravování v platném znění,
Vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby  v platném znění,
Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES ) č.852/2004 Sb. o hygieně potravin v platném znění,
Základní vyhlášky a předpisy  jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Školní jídelna v rámci školního stravování zabezpečuje stravování žáků ZŠ TGM a ZŠ K Dolům, dále závodní stravování zaměstnanců ZŠ TGM a  ZŠ K Dolům.

Zařízení školní jídelny je připraveno poskytovat dietní stravování.

Systém je nastavený v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů ( vyhláškou 17/2015 Sb.)  a Metodickým doporučením k provádění některých činností souvisejících s realizací dietní stravování v zařízení školního stravování, ze dne 3.4.2015.


Seznam diet:
D 0001 ( dieta s omezením lepku)

Každý strávník se ve vlastním zájmu seznámí s těmito provozními podmínkami ŠJ. Objednáním stravy se zavazuje tyto podmínky dodržovat a respektovat. Za nedodržení podmínek může být strávník ze stravování vyloučen.

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad správné výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.


Organizace provozu stravování
Ceny stravného
pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (1.9.-31.8.), ve kterém dosahují věku podle bodu I. –III.:

  1. kategorie - 726,-/ měs.  (33,-/ jeden oběd)
  2. kategorie - 770,-/ měs. (35,-/ jeden oběd)
  3. kategorie - 814,-/ měs. ( 37,-/ jeden oběd)

Dieta – daná kategorie plus  2,00 Kč

Strávníci platí pouze cenu potravin.
Cena stravného se může během školního roku navýšit (nárůst cen).

Platba stravného probíhá měsíčně těmito způsoby:

 

  1. Bezhotovostní  - z účtu plátce na základě trvalého příkazu vždy k 25.dni předchozího měsíce
  2. přímá platba u pokladny České spořitelny na účet školní jídelny, kopie dokladu o zaplacení  se předkládá vedoucí školní jídelny nejpozději poslední den předchozího měsíce
  3. Platba v hotovosti – výjimečně po dohodě s vedoucí ŠJ.

Přeplatky se vrací na účty strávníků na konci  školního roku.
Vyúčtování stravného je možné kdykoliv na přání rodiče nebo zákonného zástupce po domluvě.

Číslo účtu pro jednotlivé platby:
Trvalým příkazem na účet - 69827399/0800
Variabilní symbol
bude strávníkovi přidělen při prvním přihlášení a zůstává mu po celou dobu docházky do ŠJ.

Pokud platba neproběhne do konce měsíce předcházejícího, bude strávník odhlášen a oběd připraven až ode dne, kdy předloží doklad o zaplacení.

Žáky přihlašují ke stravování podpisem přihlášky jeho zákonní zástupci na celé období docházky do základní školy. Každou změnu jsou povinni nahlásit vedoucí ŠJ (stěhování, změna školy, změna účtu... ).

 

Odhlašování obědů se provádí :

     a) telefonicky na tel.: 241773744  do 8,00 hod / odhlášku je možno zanechat na záznamníku /          
     b)  emailem na adrese :  jidelna@ zstgm-praha.cz, rovněž do 8,00 hodin
     c)  přes inter. stránky www.strava. cz ( výdejna  0334 + uživatel + heslo ), do 8,00 hodin
     d)   hromadné odhlášky /školy v přírodě, výlety, ředitelské volno, sport. akce apod./ musí být  pořadatelem, tříd. učitelem, příp. vedením školy nahlášeny vedoucí ŠJ 5 prac. dnů.předem
     e)  písemnou odhláškou v případě ukončení stravování ( automaticky budou odhlášeni žáci, kteří v daném školním roce končí povinnou devítiletou školní docházku ).

Pokud strávník neodhlásí a neodebere oběd v době nemoci (nepřítomnosti) má školní jídelna právo účtovat plnou cenu oběda (tj. cena potravin + provozní režie +mzdová režie ). Strávník má nárok na zvýhodněné stravné pouze tehdy, jestliže se účastní výuky.

První den nemoci mají rodiče možnosti oběd vyzvednout ve ŠJ od 13:00 do 13:30 hodin. Oběd se servíruje na talíře, z kterých si pokrm sami přendají do přinesených nádob.

Obědy se vydávají v době od 11,45 – 14:00  hodin.

Výjimečně v jiném čase. Výjimky jsou včas hlášeny a vyvěšeny.

Vstup do jídelny je povolen jen těm strávníkům, kteří mají na daný den objednán a zaplacen oběd.
Za včas a řádně nevyzvednutou stravu se náhrada neposkytuje. Nevydaná strava je likvidována v souladu s příslušnými předpisy o nakládání s kuchyňským odpadem.

Na začátku docházky do školní jídelny si strávník zakoupí čip, s kterým  se prokazuje při výdeji. V případě, že čip zapomene, vyzvedne si u vedoucí ŠJ náhradní doklad a po jeho odevzdání u výdeje mu bude oběd vydán.

Při odhlašování se čip neodevzdává.

Při ztrátě nebo zničení si strávník zakoupí čip  novou.

Cena: 
bezkontaktní čip                                       121,- Kč

Vlastní organizace výdeje

Před vstupem do prostorů ŠJ je možnost umytí a dezinfekce rukou.

 

Nepřihlášený