Nadpis

Výchovné poradenství

výchovná poradkyně – Mgr. Libuše Krotilová
telefon: 241 774 914,778 476 480
e-mail: libuse.krotilova@zstgm-praha.cz

Konzultace pro žáky a rodiče: čtvrtek 15 – 16:30

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12
Barunčina 11, Praha 4 – Modřany
telefon: 241 772 412; 241 774 672
e-mail: info@ppp-modrany.cz
psycholog: PhDr. Alena Šebová
e-mail: sebova@ppp-modrany.cz

Přijímací řízení na střední školy

Informace k přijímacímu řízení naleznete

www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: www.cermat.cz

 • žák může pro 1. kolo přijímacího řízení podat 2 přihlášky. Tiskopis přihlášky k přijímacímu řízení naleznete na webu MŠMT
 • zákonný zástupce vyplní na přihlášce oddíl A (nezapomenout podpis zák. zástupce i žáka)
 • vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Na obou přihláškách musí být stejné pořadí zvolených škol. Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou přiloženy ověřené kopie vysvědčení)
 • na tiskopisech přihlášky se uvádějí dvě školy (dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání
 • pořadí škol uvedených na přihlášce není závazné. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku
 • k přihlášce lze přiložit doporučení PPP (obsahující podpůrná opatření pro úpravy přijímacího řízení) nebo výsledky soutěží (pokud to škola vyžaduje)
 • lékařské potvrzení nevyžadují všechny školy (sledujte webové stránky příslušných škol nebo se informujte u VP)
 • vysvědčení z posledních dvou ročníků vyplňuje na přihlášce škola ne zákonný zástupce nebo žák
 • vyplněné přihlášky je nutné dodat k potvrzení do školy nejpozději do 12. 2.
 • za odeslání přihlášek na SŠ odpovídá zákonný zástupce (škola přihlášky neodesílá), přihláška musí být doručena na příslušnou
  SŠ nejpozději do 1. 3.
 • společně s potvrzenou přihláškou bude žákům vydán zápisový lístek, jeho převzetí potvrdí rodiče elektronické žákovské knížce
 • termín pro přijímací zkoušky – do oborů s talentovou zkouškou (2. – 15. ledna)

– do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
   (2. ledna – 15. února)

– do oborů vzdělání konzervatoří (15. ledna – 31. ledna)

 • zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory vzdělání od 22. dubna do 30. dubna

 • jednotná zkouška se koná v termínu:

čtyřleté obory vzdělávání            
1. termín 14. 4. 2020
2. termín 15. 4. 2020

obory šestiletých a osmiletých gymnázií               
1. termín 16. 4. 2020
2. termín 17. 4. 2020

náhradní termín pro všechny obory                       
1. termín 13. 5. 2020
2. termín 14. 5. 2020

 • jednotné zkoušky se konají formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace
 • žák může konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát (pokud se hlásí do dvou oborů vzdělávání, započítává se lepší výsledek)
 • o konání přijímací zkoušky bude žák/zákonný zástupce informován 14 dnů před jejich konáním
 • rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude zveřejněno na webových stránkách příslušné školy nejpozději 2 dny po ukončení přijímacího řízení (nejdříve 22. dubna)
 • zápisový lístek je nutné doručit na příslušnou školu do 10 pracovních dnů ode dne vydání rozhodnutí o přijetí na SŠ
 • zápisový lístek nelze vzít zpět (jedině v případě, že žák uspěje v odvolacím řízení proti rozhodnutí o nepřijetí, lze požádat příslušnou školu o vydání zápisového lístku a podat jej na školu, kde žák uspěl v odvolacím řízení nebo pokud byl žák přijat na obor bez talentové zkoušky a uplatnil zápisový lístek dříve při přijetí na obor s talentovou zkouškou)
 • při ztrátě zápisového lístku je nutné podat žádost o vydání náhradního zápisového lístku společně s čestným prohlášením zákonného zástupce
 • pokud žák neuspěje v přijímacím řízení může do 3 dnů podat odvolání proti rozhodnutí
 • nepřijatým uchazečům je rozhodnutí doručeno písemně, lhůta na vyzvednutí rozhodnutí je 5 dnů, pak je rozhodnutí považováno za doručené
 • pokud žák neuspěje v 1. kole přijímacího řízení, může podat libovolný počet přihlášek na školy, které vypisují druhé a další kola přijímacího řízení. Počet podaných přihlášek není omezen. Tiskopis přihlášky pro druhá a další kola přijímacího řízení zůstává stejný jako pro první kolo přijímacího řízení, vyplňuje se však jen jedna škola. Seznam škol, které vypisují druhé a další kola přijímacího řízení, naleznete na stránkách MHMP
 • informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách MŠMT nebo na stránkách příslušných středních škol

Nabídka pro žáky 9. třídy

Nabídka pro žáky 8. třídy

Přijímací řízení na střední školy

Odkazy