Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

INFORMACE PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Aktuality

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY  na  ZŠ T. G. MASARYKA V PRAZE 12
se koná
04. 04. 2023 (úterý) a 11. 04. 2023 (úterý)  od 14 do 17 hodin - dle času při online zápisu (odkaz bude funkční od 27.3. - 11.4. 2023)
v budově odloučeného pracoviště (pavilon): ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12, K Vltavě 115/25.

/Počet otvíraných tříd a kritéria pro přijetí2.pdf
/Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků.pdf

Pro děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, je vyhlášen zvláštní termín zápisu 8.6.2023, v čase 8,00 - 15,00 na hlavní budově školy.
V dubnovém termínu nebudou děti do školy přijímány.

ŘÁDNÝ TERMÍN NÁSTUPU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY: dítě narozené od 1.9. 2016 do 31. 8. 2017 - dítě jde k zápisu poprvé

Při zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží:

 • doklad o bydlišti 
 • rodný list dítěte

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnost (§ 36 odst. 5 správního řádu).

Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ:

 • Podají zákonní zástupci žáka/žákyně vyplněnou  žádost o přijetí do 1. ročníku - ZDE vyplníte formulář  (odkaz bude funkční od 27.3. do 11.4.2023),
  po vyplnění si prosím stáhněte přihlášku vytiskněte a podepsanou přineste k zápisu.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
 • Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce:  
  a) Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince (1. 9. 2017 do 31. 12. 2017) k plnění školní docházky je také doporučující vyjádření školského      poradenského zařízení.
  b) Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června (1. 1. 2018 do 30. 6. 2018) doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Ředitelka ZŠ rozhodne o přijetí dítěte podle situace na škole a na základě kladného vyjádření lékaře a psychologa.

Žádost o odklad školní docházky:

 • Podají zákonní zástupci žáka/žákyně na předepsaném tiskopisu - /Žádost o odklad.docx
 • Vyplněný tiskopis předají  do konce dubna 2023 ředitelství ZŠ.
  Žádost musí být doložena odborným posouzením lékaře nebo klinického psychologa a  vyjádřením pedagogicko – psychologické poradny.
 • Rozhodnutí o odložení školní docházky vydá a zašle rodičům ředitelka ZŠ  do 30 dnů od data, kdy obdrží řádně vyplněnou žádost a všechny požadované materiály.
 • Povinnou školní docházku lze odložit pouze o jeden školní rok. Opakovaný odklad lze povolit jen ve výjimečných případech na základě odborného lékařského doporučení.

 

Poznámka: Podnět k žádosti o odklad školní docházky dítěte či k posouzení jeho školní zralosti může kromě rodičů dát i učitelka mateřské školy, školní lékař nebo učitelka provádějící zápis do 1. třídy. Pokud se u žáka 1.ročníku ZŠ v průběhu I. pololetí školního roku projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce, může ředitel školy po projednání s rodiči dodatečně odložit povinnou školní docházku na následující školní rok.

Žádost o přijetí do přípravné třídy:

 • Podají zákonní zástupci žáka/žákyně na předepsaném tiskopisu - /Žádost-o-přijetí-do-přípravné-třídy23.docx  .
 • Podmínkou přijetí do přípravné třídy je kladně vyřízený odklad školní docházky
  A/ z naší školy – je třeba spolu s žádostí dodat doporučení školského poradenského zařízení (poradny) a dalšího odborníka (nejčastěji pediatr), ředitelka vydá rozhodnutí o odkladu a následně pokračuje správní řízení o přijetí do přípravné třídy.
  B/ ze školy, kde o odklad žádali  -  stačí dodat rozhodnutí o OŠD, následně pokračuje správní řízení o přijetí do přípravné třídy.
  C/ doporučení PPP pro děti narozené 1.9.2017 - 31.12.2017


Nástup po odkladu:

 • Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku.
 • Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně. 
 • Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí (viz. stanovisko MŠMT).

 

ZŠ T. G. MASARYKA V PRAZE 12 nabízí:

 • příjemné prostředí detašovaného pracoviště  (1. - 2. třídy)
 • výuku angličtiny od 1. třídy
 • výuku druhého cizího jazyka od 7. třídy (NJ)
 • práci v různých zájmových útvarech – sportovní („sporťáček“, kopaná, gymnastika), hudební kroužek, … - dle zájmu rodičů
 • přípravnou třídu pro žáky s odkladem – dle zájmu rodičů
 • sportovní areál u hlavní budovy školy a pavilonu K Vltavě
 • od 6. třídy možnost zařazení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (se zaměřením na lehkou atletiku a míčové hry) nebo s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů
 • výhodné autobusové spojení  - č. 139, 165 , 341, 117 i tramvajové spojení - č.  17, 3, 21
Nepřihlášený