Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Postup školy po doručení přihlášky

Aktuality

Ve všech níže uvedených možnostech bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno po celou dobu přijímacího řízení.
Číslo Vám zašleme e-mailem nebo SMS.
1. Přiháška  do prvního ročníku:
Po odevzdání přihlášky Vám doručíme e-mailem nebo SMS registrační číslo zápisu. Pořadí doručení žádosti do školy nemá vliv na přijetí. 
2. Žádost o odklad povinné školní docházky: 
V případě, že žádáte o odklad a nemáte k dispozici všechny požadované dokumenty (vyjádření školského poradenského zařízení a dalšího odborníka), bude přerušeno správní řízení. K jeho zahájení dojde po dodání všech podkladů přikládaných k žádosti, teprve potom může být vydáno rozhodnutí o odkladu.
3. Žádost o zařazení do přípravné třídy:
A/ Zápis provádíte u nás - vyplníte zároveň formulář žádosti o odklad a žádost do přípravné třídy. V případě, že máte všechny potřebné dokumenty (viz výše), může být vydáno rozhodnutí. V případě, že dokumenty ještě nemáte, bude přerušeno správní řízení a zahájeno po jejich doručení do školy.
B/ Zápis provádíte v jiné škole - v termínu našeho zápisu podáte žádost do přípravné třídy. Poté, co obdržíte rozhodnutí o odkladu ze školy, kde jste zapisovali Vaše dítě, dodáte ho k nám do školy. Do té doby je správní řízení přerušeno. V případě, že dítěti ještě nebylo 6 let, je potřeba zařazení do přípravné třídy doložit doporučením školského poradenského zařízení.
4. Výsledky přijímacího řízení:
Rozhodnutí o přijetí nezasíláme bude zveřejněno na webových stránkách školy v první polovině května. Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou doporučeně ve stejném termínu.  

5. Informace o zařazení do sportovní třídy:

Stávající žáci 5. ročníků vytvoří nové třídní kolektivy, nejedná se tedy o přijímací řízení. O zařazení do  jednotlivých tříd budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím Bakalářů do poloviny června.
Žáci z jiných škol obdrží Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do naší školy do poloviny června. Kapacitně můžeme do 6. ročníku (sportovní a nesportovní třídy dohromady) přijmout maximálně 8 žáků, kteří nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy.

Na školním webu  je stanoven termín přijímání přihlášek, v případě většího množství podaných přihlášek budeme z doručených přihlášek losovat. 

 

Nepřihlášený