Tel: +420 241 773 132    |    E-mail: skola@zstgm-praha.cz    |    Datovka: tzams95     |    IČO: 49367609

    Modřanská 1375/10a    143 00 Praha 4 - Modřany

Informace k podávání přihlášek

Aktuality

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nepředpokládáme, že bude moct proběhnout zápis způsobem, na který jsme byli zvyklí před vypuknutím pandemie, upřesňujeme termíny a způsoby podání přihlášek do školy.

Termín přijímání přihlášek:

Zápis do první třídy - v průběhu týdne od 07. 04. do 14. 04. 2021

Žádosti o přestup do naší školy od 01. 09. 2021 – v týdnu od 19. 04. do 23. 04. 2021 

Níže kopíruji instrukce MŠMT:

§ - zákonné
D - doporučené

Termín konání zápisů 

§ Zápisy se konají v období stanoveném školským zákonem, tedy od 1. dubna do 30. dubna 2021. Konkrétní termín zápisu k povinné školní docházce stanoví ředitel školy v rámci tohoto období, a to v souladu se školským zákonem. 

D Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce doporučujeme využít delší časový úsek v rámci období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Je totiž možné, že někteří rodiče budou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, stejně jako nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz vaší základní školy. Pokud by byl zápis vyhlášen např. pouze ve dvou dnech 15. a 16. dubna, mohlo by to způsobit nechtěné komplikace jak pro rodiče, tak pro základní školu. 

Způsoby podání žádosti 

§ Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. 

D Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin. 

§ Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

− do datové schránky školy, 

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 

− osobním podáním ve škole. 

§ Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

D V případě osobního podání žádosti doporučujeme organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. schránka u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální schůzky atp. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. 

I K žádosti zákonný zástupce zpravidla přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie pak musí být součástí spisu. 

Doplňující informace 

• K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. 

• V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole. 

• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. 

 

Nepřihlášený